Translate

dimarts, 30 de setembre de 2008

CÀLCUL IPC I DE LA TAXA D´INFLACIÓ.

a) S´elabora una llista amb els béns i serveis que es consumeixen amb major freqüència. (cistell de béns i serveis).

b) S´esbrinen els preus mitjans (p1, ...,pn) de mercat dels béns i serveis seleccionats en el període que s´estudiarà i es comparen amb els preus que tenien en el període de referència (p1º, ...,pnº):p1/p1º,..., pn/pnº


c) Es selecciona un conjunt de famílies que siguin representatives del conjunt de la població i se les fa una enquesta (EPF). I així, s´averigua el % de renda que se destina a cada un dels béns que composen el cistell de compra. Exemple: 20% vestits, 30% aliments,...etc.

Amb les dades obtingudes, se calcula l´IPC:


IPC: g1 P1/p1º + g2 P2/p2º +...+ gn pn/pºn


Taxa d´inflació= IPCt-IPCt-1/IPCt-1És la variació, mesurada en percentatge, experimentada per l´IPC respecte el període de temps anterior.